بازگشت به صفحه اصلي

مؤسسه خيريه قدر علوي

انجمن  زنان آینده ساز

مؤسسه فرهنگي هنري بانوان عكاس

انجمن زنان فرهنگ ساز ايران

 بنياد خيريه فيروز نيا

مؤسسه علمي پژوهشي جهان معاصر

کانون بازنشستگان بانوان آموزش و پرورش

مجمع ملي خيرين مسكن ساز جوانان خيرين جوان

مؤسسه مهر طه

جمعیت جوانان نیکان

مؤسسه  نور آتی (منا) مشاور امور بانوان

انجمن زنان ایرانی طرفدار توسعه پایدار محیط زیست

انجمن همياران سلامت روان

سازمان یاوران بهبود تغذیه

زن و هنر

انجمن زنان امروز

*جامعه علوي ، مردم و سازمان هاي غير دولتي

* اسلام و سازمانهاي غير دولتي

*عدالت، برترين صفت مسئولان

* مصاحبه با ححت الاسلام و المسلمین دین پرور