بازگشت به صفحه قبل

تيتر: انجمن زنان فرهنگ ساز ايران

 

              خانم فائزه السادات فخرايي متين در مورد فعاليت انجمن زنان فرهنگ ساز ايران در دو ساله اخير اظهار داشت: عضو گيري و ارائه اهداف در مورد مسائل فرهنگي زنان به صورت واضح و روشن و برپايي جلسات بحث و مناظره در مورد تعيين مهمترين اهداف به ترتيب اولويت از جمله فعاليت‌هاي اين انجمن بوده است.بحث در مورد اينكه نقش زنان در ساختن جامعه‌اي با فرهنگ چيست و زنان براي دست يافتن به چنين جايگاهي چه بايد بكنند و چه راهي را بايد طي نمايند و اين‌كه دولتمندان سياسي و فرهنگي چگونه در رسيدن زن به جايگاه اصلي اش مي‌توانند مؤثر باشند.

از نظر مدير عامل انجمن زنان فرهنگ ساز ايران، مشكلات اقتصادي، نبودن امكانات جهت برگزاري همايش ‌هاي بزرگ، توجيه نبودن مردان و حتي خود زنان نسبت به جايگاه فرهنگي زنان در جامعه از مهم ترين مشكلات زنان در جامعة كنوني ماست.

             خانم فخرايي متين در مورد طرح‌ها و برنامه‌هاي آينده سازمان گفت: عضوگيري بيشتر و فعال‌تر، تحقيق و پژوهش در مورد مسائل فرهنگي در قشرهاي مختلف جامعه، ارائه مقالات پژوهشي و انتشار كتاب در همين مورد و برگزاري جلسات از جمله برنامه‌هاي آينده انجمن زنان فرهنگ ساز است.

          وی در مورد نحوه ارتباط با مردم و همچنين نهادهاي دولتي اظهار داشت: ارتباط با مردم از طريق مدارس و دانشگاه‌ها و جلساتي تحت عنوان انجمن اولياء و مربيان در مدارس و شناسايي افراد اهل تحقيق و مطالعه و عضوگيري آنان است. همچنين از ميان نهادهاي دولتي بيشترين ارتباط با شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، دفتر امور زنان وابسته به رياست جمهوري و رئيس دادگاه خانواده مي‌باشد.

در مورد تعامل با دولت مدير عامل انجمن گفت: در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي جهت برطرف ساختن مشكلات فرهنگي زنان سرپرست خانواده گفت‌وگو هايي با رئيس دادگاه خانواده داشته‌ايم كه تا حدي از مشكلات را برطرف ساختند و نتيجة آن استفاده رايگان بعضي از زنان از امكانات مشاوره‌اي و حقوقي بوده است. اميدواريم كه آقاي احمدي نژاد با توجه به بياناتي كه در تبليغ انتخاباتي خود مبني بر حمايت بيشتر از اقشار مظلوم در جامعه و خصوصا زنان داشتند، همكاري‌هاي بيشتر با همه سازمان‌هاي غير دولتي و از جمله سازمان‌هاي مربوط به زنان داشته باشند و از هر لحاظ آن‌ها را تحت حمايت قرار دهند، چه از نظر فرهنگي و چه از نظر امكانات اقتصادي براي نشر كتاب و برگزاري جلسات.

          به نظر مدير عامل انجمن زنان فرهنگ ساز، فايده شبكه سازي مؤسسات غير دولتي اين است كه  همه سازمان‌هايي كه زير نظر يك شبكه و متصل به هم هستند، مي‌توانند با شناخت همديگر و شناخت اهداف هم از تجربيات بيشتري بهره‌مند شوند و يكديگر را تا رسيدن به اهداف متعالي حمايت  و كمك نمايند .