بازگشت به صفحه قبل

 

به نام خدا

 

بیانیه پنجمین مجمع عمومی شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان

 

            در جهان امروز اهمیت جایگاه سازمان های غیردولتی و نقش برجسته آنها در پیشبرد فعالیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. در واقع یکی از کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه های  تحقق جامعه مدنی، تقویت سازمان های غیر دولتی است که ضامن مشارکت آگاهانه و خودجوش آحاد جامعه در روند مدیریت امور در عرصه های گوناگون است.

            و اما در کشور ما که سابقه شکل گیری این سازمان ها به شکل امروزی کمتر از دو دهه است، سازمان های غیردولتی زنان و روند پاگیری و رشد آنها چشمگیر بوده است و این خود معلول عواملی چند است که شاید مهم ترین آنها فراهم بودن بیشتر زمینه این گونه فعالیت ها برای  زنان در مقایسه با سایر زمینه هاست و  عامل مهم دیگر این که فعالیت هایی از این دست در میان زنان جامعه ما  در قالب های مانوس و متداول چون فعالیت های خیریه خیلی پیشتر از این هم رواج داشته است. 

            به هر روی واقعیتی است روشن و آشکار که ظرف زمانی پدیداری و رشد سازمان های غیر دولتی زنان در این کشور به سال های پس از انقلاب اسلامی باز می گردد و مشخصا شبکه سازمان های غیر دولتی زنان در جمهوری اسلامی توانسته در جهت ایجاد پیوند بین این سازمان ها و تقویت نقش های اجتماعی آنها قدمی موثر و مهم بحساب آید.

 امروز پنجمین مجمع عمومی شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی در شرایطی برپا می شود که شاهد روندی رو به رشد  در تشکیل این سازمان ها در کشور ما هستیم  و از این حیث جمهوری اسلامی ایران در میان  کشورهای منطقه به موقعیت و جایگاهی بی نظیر دست یافته است. رسیدن به چنین مرتبه ای خود  امری مهم و قابل تحسین است و نشانه کوشش و همت زنان ایرانی در جهت ایفای نقش های مهم اچتماعی به شمار می رود، ولی بی شک این حدی نیست که زنان بلند همت ما به آن خرسند و راضی باشند. شکل گیری و توسعه این سازمان ها تنها مقدمه و نقطه عزیمتی است برای زنان دلسوز و فعال و آگاه ایرانی برای احراز مراتب مهم تر و به عهده گرفتن نقش های اساسی تر در روند رشد و توسعه جامعه.

برپاکنندگان و فعالین سازمان های غیردولتی زنان به خوبی واقفند که امروز در عرصه های  اجتماعی و فرهنگی مسائل مهمی وجود دارد که بدون مداخله و مشارکت فعال، آگاهانه و  مسئولانه  آنها قابل

حل و فصل نیست. و البته احراز جایگاه و نقش مناسب در این زمینه تنها و تنها به مدد تلاش سنجیده و مجدانه خود این سازمان ها مقدور است. نهاد حکومت و مشخصا دولت از عهده ایجاد تغییر در  اموری که غالبا ریشه در فرهنگ جامعه دارد و نیازمند همت آگاهانه آحاد جامعه  است، برنمی آید. مسائل مهمی چون حفظ محیط زیست، مداخله در آسیب ها و بحران های اجتماعی همانند اعتیاد، فرار دختران ،  کودکان خیابانی، معضلات  در خانواده ها و رشد طلاق و بسیاری مسائل از این قبیل جز با مدد حضور کارشناسانه و همت دلسوزانه  زنانی که در این سازمان ها گرد آمده اند، میسر نیست.

            اما این سازمان ها برای داشتن چنین نقش های جدی و تعیین کننده ای در امور اجتماعی خود بایستی توانا وقدرتمند باشند. این توانمندی از یک سو به سازوکار و ساختار و تشکیلات خود این سازمان ها و نحوه فعالیت آنها بازمی گردد و از سوی دیگر به زمینه ها و امکانات و تجهیزاتی که بایستی توسط صاحبان قدرت و مکنت در اختیار آنها گذاشته شود. بی تردید سامان و سازمان صحیح شرط اول هر حرکت موثر در جامعه است و اما شرط مهم  دیگر این است که کسانی که سررشته های قدرت و ثروت را در دست دارند، به اهمیت وجودی و نقش این سازمان ها واقف گردند و امکانات و لوازم حضور و نقش آفرینی آنها را فراهم آورند. در این جهت هم تلاش و همت دست اندرکاران خود این سازمان هاست که می تواند در تبیین جایگاه آنها و تشریح نقش تعیین کننده شان موثر باشد.

            بر این اساس باید گفت که مهم ترین اهدافی که در پیش روی شبکه سازمان های غیر دولتی  زنان و اعضای آن است، عبارتند از:

1-   تقویت سازوکارهای مورد نیاز برای شکل گیری روزافزون و دوام و قوام این سازمان ها از طریق بالا بردن سطح آگاهی های تشکیلاتی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و ارتقای کیفی آنها.

2-   بازتعریف نقش های خانوادگی و اجتماعی زنان برای خود آنان و برای افکار عمومی به نحوی که به ایفای بهتر این نقش ها در میان خود اعضا و فراهم آوردن زمینه بسط و گسترش و تحقق عینی آنها در جامعه کمک شود.

3-     ایحاد و تقویت زمینه ارتباطی میان خود اعضا با یکدیگر در جهت تحقق بهتر و سهل تر اهداف خرد و کلان سازمان های غیر دولتی زنان

4-   ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های موثر و مفید میا ن سازمان های غیردولتی زنان با ارگان ها و سازمان های دولتی ذی ربط در جهت برآورده شدن نیازها و حل معضلات اجتماعی مخصوصا در حیطه زنان و خانواده

5-   زمینه سازی در جهت تقویت ارتباطات بین الملی با سازمان های غیر دولتی دیگر در سایر کشورها مخصوصا جوامعی که با جامعه ما مشترکات بیشتری دارند مثل کشورهای جهان سوم و مسلمان

 

طبیعی است که در مسیر عملی کردن این هدف ها جارجوب ها و اصولی بر کار ما حاکم است که از بدو پیدایش شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان در همه عملکردها و موضع گیری های ما جاری و ساری بوده است و همچنان حکمفرماست.

و اما  اهم این مواضع که بخصوص در این برهه زمانی تاکید و پافشاری بر آن ضروری است:

الف) حرکت در مسیر استقلال و منافع  ملی کشور در چارچوب قانون اساسی  از مهم ترین مبانی اصولی شبکه است و اعضای شبکه در همه فعالیت ها و حرکت های خویش جدا به آن پای بندند .

ب) نخستین نقطه عزیمت ما زنان فعال و آگاهی که سازمان های غیردولتی را به عنوان محمل و قالبی مناسب برای تلاش و خدمت به جامعه و مردم خویش انتخاب کرده ایم، این مهم بوده است که ما در جامعه ای مردم سالار بسرمی بریم که اگر جز این بود سازمان غیر دولتی و فعالیت هایی از این دست نه ممکن بود و نه مفید. درست به همین جهت هم گمان داریم که در جامعه ای که در پس دوهزار و اندی سال سابقه حکومت استبدادی طعم خوش مردم سالاری دینی را تنها سه دهه است که می چشد، تحقق تمام و کمال مردم سالاری میسر نیست مگر در گذر از ازمون ها و تمرین ها و چالش ها و قطعا فرجام این همه هم تحکیم و تثبیت این مردم سالاریست. بنا براین باور داریم آزمون هایی چون انتخابات دهم ریاست جمهوری برای این جامعه هم ضروری و گریزناپذیر بوده است و هم منجر به نتیجه و منبع تجریه هایی گران بها که در ادامه بهتر راه مردم سالاری مددکار این جامعه و اقشار و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی و هم متولیان امور خواهد بود. بنا بر این  شبکه هر گونه دخالت خارجی  را در مسائلی از قبیل مسائل انتخابات دهم نوعی تجاوز به حقوق ملی و استقلال و تمامیت کشور می داند و به سهم خود اجازه چنین مداخله ای را نخواهد داد.

پ) شبکه بر این باور است که نفس وجود شبکه سازمان های غیر دولتی زنان و فعالیت نمایان و چشمگیری که در سطوح مختلف ازسوی اعضای این شبکه صورت می گیرد، نشانه ای روشن است از این حقیقت که در ایران اسلامی زنان حق حضور اجتماعی و رشد و ارتقای در عرصه های مختلف را دارند و با توانایی های گسترده خود از این حق استفاده بهینه می کنند. و البته این بدان معنا نیست که در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان در جامعه ما هیچ نقطه ضعف و معضل و نارسایی نیست؛ که اصولا حرکت برای رفع معضلات و بهبود موقعیت زنان یکی از اهداف مهم همین شبکه و اعضای آن است. اما ما اعضای شبکه بزرگ نمایی مشکلات و سوء استفاده های سیاسی از مسائل زنان را امری مردود می دانیم و نه تنها چنین رویه ای را به سود زنان و در جهت حل مسائل آنان در جامعه مان نمی بینیم، بلکه ان را مضر برای مصالح کل جامعه مان و بخصوص به ضرر زنان وتبیین و حل مسائل شان تلقی می کنیم.

ت) شبکه با وجود تاکید تمام بر حضور فعال و نمایان بین الملی در جهت تحقق اهداف مورد نظر، به هیچ روی این تعامل و رابطه را به معنای  به رسمیت شناختن ساختارهای غیر اصولی و ناعادلانه حاکم بر روند حرکت سازمان های بین المللی جون سازمان ملل متحد نمی داند. در حقیقت ما سازمان های مردم نهاد بر این باوریم که احقاق حقوق حقه ملت های تحت سلطه و کشورهای ضعیف در جهان کنونی در گروی تغییر ساختار کنونی سازمان ملل متحد است.

  

در پایان امید مان این است که برپایی این مجمع عمومی در روزهایی که در  تقویم این ملت به "دهه کرامت" موسوم گشته است و منتسب به دو بزرگوار از اهل بیت عصمت و طهارت یعنی حضرت معصومه (س) و حضرت ثامن الائمه امام رضا (ع) است، ما را ز ازبرکات عنایات کریمه اهل بیت و فیوضات امام مرشد الی الله بهره مند سازد. ان شاءالله

                                                                            30 مهر 1388