..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساسنامه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

شبكه ارتباطي سازمانهاي غير دولتي زنان جمهوري اسلامي ايران

شبكه سازمانهاي غير دولتي زنان جمهوري اسلامي ايران كه به اختصار شبكه خوانده خواهد شد، نهادي غير سياسي، غير دولتي و غير انتفاعي خواهد بود كه براي اهداف مذكور در اين اساسنامه در چارچوب مقررات جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و فعاليت خواهد نمود.

شبكه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

 ماده 1 – اهداف

اهداف شبكه به شرح ذيل مي باشد:

1 – 1 – تبادل تجربيات و اطلاعات تخصصي و توسعه ارتباطات ميان اعضاء شبكه با يكديگر و سازمانهاي ملي و بين المللي در چارچوب قانون اساسي و قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران .

1 – 2 – دفاع از كرامت انساني زن و جايگاه محوري وي در خانواده و جامعه بر مبناي تعاليم عاليه اسلام و ساير اديان الهي

1 – 3 – ارتقاء فرهنگي، هنري، اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه

1 – 4 – افزايش نقش زنان در صحنه هاي مختلف اجتماعي و برنامه ريزي در جهت رفع تبعيض جنسيتي در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسي.

1 – 5 – آگاه سازي جامعه در خصوص حقوق زنان و اصلاح نگرشهاي موجود.

1 – 6 – دفاع از حقوق زنان در جامعه و در سطح بين المللي و تهيه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري از سوء استفاده هاي فرهنگي، اقتصادي و غيره از زنان در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

1 – 7 – ارائه مشاوره به نهادهاي تصميم ساز ملي و بين المللي در جهت رفع موانع قانوني و اجرايي اهداف فوق با رعايت منافع ملي.

1 – 8 – برنامه ريزي و ارائه راهكار در جهت تامين حقوق اجتماعي و رفاه و شادابي زنان جامعه در چارچوب شرع مقدس و قوانين و مقررات جاري كشور.

1 – 9 – هماهنگ نمودن فعاليتهاي سازمانهاي غير دولتي زنان جمهوري اسلامي ايران در روند توسعه ملي و بين المللي با رعايت منافع ملي.

1 – 10 – انجام آموزش و تحقيقات در جهت اهداف شبكه و اعضاء.

 

ماده 2 – موضوع اساسنامه

موضوع اساسنامه عبارت است از برقراري ارتباط مستمر بين سازمانهاي عضو و غير عضو ، دولتي و غير دولتي ، انتشار مجلات و نشريات ، تهيه جزوات ، كتب ، نرم افزار هاي كامپيوتري ، ايجاد شبكه هاي لازم ، گرد آوري اطلاعات مورد نياز ، برنامه ريزي و سياستگذاري ، انجام تحقيقات ، برگزاري آموزشهاي تخصصي و عمومي و جذب كارشناسان و متخصصان مورد نياز ، برگزاري كنفرانسها و سمينار ها و نمايشگاههاي تخصصي مرتبط ، ايجاد نهادها و شركتها و تسهيلات مورد نياز شبكه و اعضاء و زنان جامعه ، ايجاد صندوق ذخيره ، ايجاد شعب ، اجرا و واگذاري پروژه هاي مورد نياز در زمينه هاي مختلف و انجام امور فرهنگي، آموزشي ، اجتماعي ، اقتصادي غير انتفاعي ، حقوقي و غيره كه در راستاي اهداف اين اساسنامه مورد نياز است.

ماده 3 – عضويت در شبكه

اعضاي شبكه به دو دسته رسمي و افتخاري تقسيم مي شوند :

1 – اعضاي رسمي

هر سازمان غير دولتي زنان كه با تابعيت ايراني رسما به ثبت رسيده باشد و تقاضاي آن به تصويب شوراي مركزي برسد و شرايط اين اساسنامه را بپذيرد ، عضو رسمي محسوب خواهد شد.

2 – اعضاي افتخاري

هر سازمان غير دولتي زنان كه با تابعيت ايراني به ثبت رسيده ، اما تمايل داشته باشد به عنوان غير رسمي در چارچوب اين اساسنامه با شبكه همكاري داشته باشد، با تصويب شوراي مركزي به عضويت افتخاري در خواهد آمد.

 ماده 4 – شرايط عضويت

علاوه بر شرايط مذكور در ماده 3 ، عضويت هر يك از سازمانهاي مزبور مشروط به موارد ذيل نيز مي باشد :

4 – 1 -  التزام عملي به قانون اساسي داشته باشد.

4 – 2 – در راستاي وظايف و اهداف تشكيلاتي خود عمل نمايد.

ماده 5 – نحوه ي گزينش، تعداد آرا و حق عضويت

5 – 1 – شوراي مركزي موظف است ظرف 3 ماه پس از ارائه فرمهاي درخواست عضويت ، موضوع را بررسي و تصميم گيري نمايد.

5 – 2 – اعضاي رسمي و افتخاري بايستي حق عضويت تعيين شده توسط مجمع عمومي را به حساب شبكه واريز نمايند.

5 – 3 – هرگاه پرداخت حق عضويت سازمان عضو بيش از يك سال به تاخير بيفتد ، سازمان مزبور از عضويت در شبكه مستعفي شناخته شده و عضويتش لغو مي گردد.

5 – 6 – سازمانهايي كه رسما تقاضاي استعفا از شبكه را بنمايند ، پس از 6 ماه عضويتشان لغو مي گردد.

 

ماده 6 – اركان

اركان شبكه عبارتند از مجمع عمومي ، شوراي مركزي و بازرسان

ماده 7 – مجامع عمومي

7 – 1 – مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري شبكه بوده و از نمايندگان سازمانهايي كه به عضويت رسمي شبكه در مي آيند تشكيل خواهد شد.

7 – 2 – حضور اعضاي افتخاري در جلسات مجمع عمومي بدون حق راي بلامانع است.

7 – 3 – مجمع عمومي عادي ساليانه شبكه در هفته اي كه روز زن در آن قرار دارد تشكيل خواهد شد.

7 – 4 – مجمع عمومي عادي فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده در مواقع لزوم و با دعوت شوراي مركزي و يا بازرسان تشكيل خواهد شد.

7 – 5 – دعوتنامه مجامع عمومي و دستور جلسات بايستي حداقل 30 روز قبل از جلسات به اطلاع اعضاي رسمي و افتخاري رسانده شود.

7 – 6 – اولين دعوتنامه مجمع عمومي و دستور جلسه از طرف هيات موسس به اطلاع خواهد رسيد.

7 – 7 – اولين مجمع عمومي شوراي مركزي اوليه را برخواهد گزيد.

7 – 8 – جلسات مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاي داراي حق راي رسميت خواهد يافت . در صورتي كه حد نصاب مذكور در اولين جلسه حاصل نگردد ، ظرف ده روز با ارسال دعوتنامه به كليه اعضاء تجديد دعوت به عمل خواهد آمد . تاريخ جلسه دوم بيست روز پس از جلسه اول تعيين و در دعوتنامه قيد خواهد شد. جلسه دوم با هر تعداد از حاضران رسميت خواهد يافت . در صورت نياز به تجديد دعوت از اعضاء براي بار دوم ، بايستي نتيجه دعوت اول در دعوتنامه قيد شود.

7 - 9 -  براي اصلاح اسانامه و يا انحلال شبكه كه در صلاحيت مجمع فوق العاده مي باشد حداقل دو سوم آرا كل اعضاء ضروري است مگر اينكه جلسه اول به حد نصاب قانوني نرسد كه در اين صورت  ، پس از تجديد جلسه و اقدام به روال بند 7-8  اين ماده ، دوسوم آراء حاضريندر جلسه كفايت خواهد كرد.

7 – 10 – راي گيري در مجامع عمومي كتبي و به صورت مخفي انجام خواهد شد.

 

ماده 8 – وظايف مجمع عمومي عادي و فوق العاده

وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

8 – 1 – انتخاب اعضاي شوراي مركزي از بين نمايندگان سازمان هاي غير دولتي زنان عضو ، منتخب در مجمع عمومي و عنداللزوم عزل آنها.

8 – 2 – انتخاب بازرسان از بين نمايندگان سازمان هاي غير دولتي زنان عضو ، منتخب در مجمع عمومي و عنداللزوم عزل آنها.

8 – 3 – استماع و رسيدگي به گزارش ساليانه شوراي مركزي و بازرسان .

8 – 4 – تعيين خط مشي كلي شبكه و بررسي و تصويب پيشنهادات شوراي مركزي.

8 – 5 – تصويب و تجديد نظر در حق عضويت اعضاء.

8 – 6 – بررسي و تصويب صورتهاي مالي سالانه .

8 – 7 – بررسي و تصميم گيري در خصوص اخراج اعضايي كه طبق گزارش شوراي مركزي و يا بازرسان به مفاد اين اساسنامه پايبند نبوده اند.

8 – 8 – رسيدگي و تصميم گيري در خصوص تخلفات احتمالي و همچنين عدم كفايت هر يك از اعضاي شوراي مركزي و بازرسان .

8 – 9 – اصلاح اساسنامه و انحلال شبكه كه در صلاحيت مجمع فوق العاده مي باشد.

 

ماده 9 – شوراي مركزي

9 – 1 – شوراي مركزي بالاترين مرجع اجرايي شبكه مي باشد كه در چارچوب تصميمات مجامع عمومي عمل خواهد نمود و اعضاء آن از ميان داوطلبان اعضاي رسمي شبكه و يا راي مستقيم مجمع عمومي انتخاب خواهند شد . اولين شوراي مركزي توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند.

9 – 2 – شوراي مركزي از 15 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل تشكيل خواهد شد كه از ميان بانوان متدين ، مدير و مدبر و آشنا به مسائل روز كشور و جهان ملتزم به قانون اساسي و منافع ملي و داراي حداقل سه سال فعاليت در امور زنان باشند ، برگزيده خواهند شد.

9 – 3 – اعضاي شوراي مركزي براي مدت 3 سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

9 – 4 – حدود اختيارات شوراي مركزي مواردي خواهد بود كه در اين اساسنامه قيد و يا توسط مجمع عمومي تعيين و واگذار شود. 

9 – 5 -  شوراي مركزي مي تواند  در جهت تحقق اهداف اين اساسنامه عندالزوم كميته ها و گروههاي تخصصي فرهنگي  ، اقتصادي ، اجتماعي  ، حقوقي و غيره تشكيل دهد.

9 – 6 – شوراي مركزي در اولين جلسه خود ، رئيس ، نايب رئيس و خزانه دار را ازميان اعضاي شوراي مركزي  و دبير و روساي كميته ها و گروهها را ازميان افراد توانا و حائز شرايط لازم اعم از اعضاي شوراي مركزي و ساير داوطلبان انتخاب خواهند نمود .

در صورتي كه هر يك از افراد منتخب موضوع اين بند ، از مفاد اساسنامه تخطي نمايند ، شواري مركزي به آنان اخطار شفاهي و كتبي خواهد نمود . پس از دو اخطار كتبي  دو ماهها ، در صورتيكه فرد خاطي نسبت به اصلاح عملكرد خود اقدام لازم  به عمل نياورد ، شورا وي را عزل خواهد نمود .

9 – 7 – جلسات شورا هر يكماه يكبار خواهد بود مگر اينكه شورا تصميم بگيرد بطور دائم يا موقت جلسات  خود را در مقاطع كوتاهتري برگزار نمايد .

9 – 8 – جلسات شورا با حضور حداقل  10 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و مصوبات آن با حداقل 8 راي معتبر خواهد بود .

9 – 9  در صورت فوت و يا بيماري بيش از سه ماه و يا سه جلسه غيبت پياپي غير موجه هر يك از اعضاي شورا ، بطوريكه نتواند به وظايف خود ادامه دهد ، اعضاي علي البدل به ترتيب آراء مكتسبه جايگزين خواهند شد ، اما لزوماً سمتهاي فرد جايگزين شده را كسب نخواهد كرد .

9 – 10 – شورا و اعضاي آن بصورت جمعي و انفرادي در قبال تصميمات و عملكرد خود و شورا مسئول مي باشند .

9 – 11 – رئيس شورا در راستاي تحقق اهداف شبكه ، مجري تصميمات شورا بوده و مي تواند به تعداد لازم معاون براي انجام وظايف خود انتخاب و حوزه اجرايي را تشكيل دهد .

9 – 12 – كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس و در غياب وي نائب رئيس و خزانه دار همراه با مهر شبكه معتبر خواهد بود .

9 – 13 – شورا مي تواند اختيار صدور اوراق بهادار تا مبلغ معيني را به خزانه دار تفويض نمايد .

 

ماده 10-1 - وظايف و اختيارات شوراي مركزي

شوراي مركزي داراي وظايف و اختياراتي بدين شرح است :

10 - 1 – اداره امور جاري شبكه از طريق رياست شورا.

10 - 2 – اجرايي نمودن اهداف اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي .

10 -  3 – تصويب كميته ها و گروههاي تخصصي مورد نياز از طريق بكارگيري افراد متخصص و مومن .

10 – 4  - تصويب تقاضاي عضويت سازمانها در فرصت قانوني و ارائه گزارش به مجمع عمومي .

10 – 5 – رسيدگي به شكايات و تخلفات اعضاء و ارايه گزارش و پيشنهاد لازم به مجمع .

10 – 6 – دعوت اعضاء به تشكيل مجامع عمومي .

10 – 7 – پيشنهاد برنامه هاي سالانه و بودجه شبكه به مجمع جهت تصويب .

10 – 8 – پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع .

10 – 10 – تهيه آيين نامه هاي لازم .

10 – 11 – تدبير امور مالي شبكه .

10 -  12 -  دفاع از حقوق شبكه و اعضاء در مراجع قضايي  ، اداري و سياسي كشور با حق تعيين وكيل در توكيل .

10 – 13 – انعقاد قراردادهاي لازم با اشخاص حقيقي و حقوق با رعايت مفاد اساسنامه .

10 – 14 – تهيه و گزارشهاي لازم براي ارائه به اعضا ء مجمع عمومي  ، سازمانهاي ملي و بين المللي .

10 – 15 – فراهم نمودن امكان حضور اعضاء در مجامع بين المللي .

10- 16 -  تشكيل شبكه هاي استاني و موضوعي .

10 – 17 -  اخذ تصميم و اقدام در ساير مواردي كه به موجب مفاد اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي نمي شد .

10 – 18 – تعيين حدود اختيارات منتخبين موضوع بند 6 ماده  اين اساسنامه .

شورا مي تواند بعضي از اختيارات خود مانند انعقاد قراردادها تا مبلغ معين و همچنين ساير اختيارات را به رئيس شورا و عنداللزوم به ساير مديران واگذار نمايد و يا بعضي از اختيارات اعطايي را سلب نمايد .

 

ماده 11 - حوزه اجرايي

11- 1 – رياست حوزه اجرايي بر عهده رئيس شورا خواهد بود كه انجام امور اجرايي  و رياست بر شبكه را بر عهده دارد .

11 – 2 -  انجام كليه امور اجرايي و تصميمات شوراي مركزي  ، طبق مفاد اين اساسنامه ، بر عهده رئيس شورا بوده كه از طريق حوزه اجرايي ، معاونتهاي مربوطه و هماهنگي كميته ها و گروهها به اجرا در خواهد آورد .

11 – 3 – حسن انجام امور اداري ، نگهداري كليه مدارك رسمي و اسناد ، پرونده ها و نوشتجات رسمي ، دفاتر ثبت و مهرهاي مربوطه بر عهده حوزه اجرايي مي باشد .

11 – 4 – انجام امور اداري  ، دبيري شوراي مركزي  ، تنظيم صورت جلسات و پيگيري مصوبات ذيربط بر عهده دبير بوده كه رياست دبيرخانه را بر عهده داشته و توسط شورا براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد دبير براي دوره هاي بعد بلا مانع است .

 

ماده 12 – بازرسان

12 – 1 – دو نفر بازرس  ، براي مدت يكسال از طريق مجمع عمومي انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است .

12 – 2 -  بازرسان در انجام وظايف خود در قبال فعل و يا ترك فعل خود بطور جمعي و انفرادي مسئول خواهند بود .

 

ماده 13 – وظايف و اختيارات بازرسان

13 – 1 – بررسي كليه اوراق و اسناد مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .

13 – 2 – مطالعه گزارش سالانه شوراي مركزي اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد شورا براي مجمع .

13 – 3 – گزارش هر گونه تخلف شوراي مركزي و يا اعضاء آن از مفاد اساسنامه .

13 – 4 -  گزارش هر گونه تخلف سازمانهاي عضو در صورتيكه اين امر توسط شوراي مركزي به مجمع گزارش نشده باشد .

13 – 5 -  بازرسان حق دارند در هر زمان و بدون قيد و شرط به كليه اسناد مالي و غير مالي دسترسي داشته باشند ، و در شوراي مركزي بدون حق راي شركت نمايند .

13 – 6 – دعوت اعضاء به مجمع عمومي در صورتي كه شوراي مركزي در اين امر بر خلاف قانون قصوري داشته باشد .

 


 

ماده 14 – منابع مالي شبكه

منابع مالي شبكه از طرق ذيل حاصل خواهد شد :

14 – 1 – حق عضويت سازمانهاي عضو كه ميزان آن توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد .

14 – 2 – يارانه هاي دولتي

14 – 3 – هدايا و كمكهاي مردمي ، سازمانهاي خصوصي  ، غير دولتي  ، دولتي و بين المللي .

14 – 4  در آمدهايي  كه از طريق پس اندازهاي بانكي و فعاليتهاي اقتصادي غير انتفاعي حاصل مي شود .

14 – 5 – قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي .

14 – 6 – اخذ وام .

14 – 7 -  وقف

14 – 8 – ساير منابع .

 

ماده  15 – موارد متفرقه

15- 1 – دريافت كمكهاي مالي و غير مالي نبايستي موجب وابستگي به كمك كنندگان گردد و يا تبديل به ابزاري براي رسيدن به اهداف غير مشروع آنان بشود .

15 – 2 – كمكهاي بين المللي در صورتي قابل دريافت خواهد بود كه بدون قيد و شرط و بدون انگيزه سياسي باشد و هيچ گونه زياني براي كشور و شبكه ناشي از آن متصور نباشد و پس از كسب اجازه از مبادي قانوني كشور صورت گيرد .

15 – 3 – دريافت هر گونه كمك از كشورها ، سازمانها و گروههاي معاند با جمهوري اسلامي ايران براي شبكه و سازمانهاي عضو ممنوع مي باشد .

 

ماده 16 – انحلال

در صورت انحلال شبكه ، مجمع عمومي فوق العاده  هيات تصفيه اي انتخاب تا پس از وصول مطالبات و اداي ديون ، باقيمانده دارايي را به بيت المال ، بين سازمانهاي عضو و يا مراكز آموزش يا پژوهشي يا خيريه و فرهنگي زنان داخل كشور  ، حسب تصويب مجمع عمومي فوق العاده تقسيم و يا واگذار نمايد .

 

ماده  17 –   مدت تشكيل

شبكه براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد .

 

ماده 18 - - دفتر مركزي ، آدرس و تشكيل شعب

دفتر مركزي شبكه در تهران خواهد بود و با تصويب مجمع عمومي بر حسب نياز شعب لازم تاسيس خواهد شد .

 

ماده 19 –

اين اساسنامه نشتمل بر 19 ماده  در تاريخ 24/10/1384   به تصويب مجمع عمومي رسيد .