شبکه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران نخستين سازمان گسترده زنان داراي مقام مشورتي خاص با شوراي فرهنگي اجتماعي سازمان ملل متحد است که از زمان تشکيل خود (پيش از برگزاري کنفرانس جهاني زنان در پکن) دستاوردهاي بسياري براي زنان کشور به بار آورده است و فعاليتهايش عمدتا در جهت افزايش آگاهي، غني سازي دانش و توسعه توانمندسازي زنان کشور بوده است.

امروز شبکه با بيش از نهصد عضو سازمان غيردولتي زنان تشکيلاتي غيرسياسي و غيرانتفاعي است که در آن اعضا مرکز ثقل فعاليتها هستند. از لحاظ اداري و تشکيلاتي داراي رئيس، دبير کل و شوراي مرکزي است. اختيارات طبق اساسنامه به دبير تفويض شده است که توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود و مسئوليت سياستگذاري و برنامه ريزي را بر عهده دارند.               

جمعيت کشور پهناور جمهوري اسلامي ايران بيش از  هفتاد ميليون نفر است که نيمي از آنان را زنان تشکيل مي دهد و حدود سي ميليون نفر آنان از افراد زير 19 سال تشکيل مي شود که نيمي از آن دختران نوجوان و جوان هستند. جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي اخير تغييرات و تحولات گسترده اي را در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي تجربه نموده است که اثرات آن بر روي زنان کاملا محسوس و مشهود است.

بديهي است که رشد و توسعه کشور تنها با مشارکت فعال کليه افراد قطع نظر از جنسيت آنان امکان پذير است و دستيابي به توسعه پايدار، مستلزم توانمندسازي و بهبود شرايط و در نهايت نيل به برابري و عدالت جنسيتي است.

عليرغم ديدگاه مترقي اسلام نسبت به برابري زن و مرد از نظر ارزش و مقام انساني و جوهر وجودي، با وجود تحولات سالهاي اخير در زمينه بهبود وضعيت زنان، به دليل نگرش نادرست، ديدگاههاي غلط و نابرابريهاي ناشي از عدم سياستگذاري با اعمال ديدگاه جنسيتي در زمينه هاي مختلف جامعه، زنان همچنان در برابر نابرابريهاي حقوق انساني و بي عدالتيهاي جنسيتي در خانه و اجتماع آسيب پذيرند.

شبکه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي زنان به عنوان اهرم نيرومند فرهنگي - اجتماعي اعتقاد دارد که رسيدن به برابري و عدالت جنسيتي تنها بر مبناي توانمندسازي افراد از طريق به کار بستن تمامي استعدادها و توانايي هاي آنان و دسترسي به منابع اقتصادي مطمئن و از همه مهم تر مشارکت هماهنگ و مسئولانه زن و مرد در زندگي خانوادگي، کاري و اجتماعي و نيز در برنامه ريزي و سياستگذاري و تصميم گيري در جامعه امکان پذير خواهد بود.